hifi engine

JVC TD-V1010 service manual

Does anyone have service manual for JVC TD-V1010 cassette deck?

Thanks!