hifi engine

Sansui 9090DB ReceiverSansui 9090DB Receiver

Sansui 9090DB Receiver, 2 x 125 Watt into 8 Ohm, 23.3 kg. Built 1976 - 1979.