hifi engine

Alto Macro

Added the service manual (en) for the Alto Macro 830, Macro 1400 and Macro 2400 power amplifiers. Thanks again to karodimitrov

Alto Macro