hifi engine

Grundig RTV 360 + RTV 400

Added schematics for the Grundig RTV 360 and RTV 400 stereo receivers. Thanks again to karodimitrov

Grundig RTV 360 + RTV 400