hifi engine

Sony Pocket Radios

Added service manuals (en) for the Sony SRF-39, SRF-40W, SRF-46, SRF-85, SRF-M35, SRF-M37, SRF-M55, SRF-M95, SRF-M606, SRF-M806, SRF-M900, SRF-S15, SRF-S25, SRF-S50, SRF-S80 and SRF-S84 pocket radios. Thanks again to bobichen

Sony Pocket Radios