hifi engine

Yamaha DVD-C996 + DV-C6280

Added the service manual (en) for the Yamaha DVD-C996 and DV-C6280 DVD changers. Thanks again to karodimitrov

Yamaha DVD-C996 + DV-C6280