hifi engine

Yamaha HP-3

Instruction sheet (en,fr) for Yamaha HP-3 orthodynamic headphones. Thanks again to alex

Yamaha HP-3